Bulgarian

Условия за ползване на услугата Google Translate

Преводите на документи в уебсайта на община Харингей се извършват от услугата Google™ Translate, предоставена на трети лица, която не се контролира от община Харингей.  Това са автоматични компютърни преводи, които не могат да бъдат съвършени и в които се очакват грешки, недопустими ако преводът се извършва от човек. Моля отбележете, че има вероятност целият текст да не получи правилен превод или изобщо да бъде преведен.

Преводът следва да се използва само като необработен източник на информация. Ако има разлика между английската и преведената версия, определящата е английската.

Община Харингей не поема никаква отговорност за точността на тези преводи или за каквито и да е загуби, последвали от тях.  Община Харингей не е отговорна за никакви вреди, които могат да възникнат от ползването на Google™ Translate.

Моля имайте предвид, че при подаването на заявка за превод на документ, Вие излизате от уебсайта на община Харингей.

Ако имате някакви въпроси по отношение на Google™ Translate, моля изберете линка: Google™ Translate FAQs

Page last updated:

November 25, 2022

Tell us what you think about this page

Problem with a service?
If you have a service problem or complaint you need help with then please visit our contact pages.


Help us improve this page
If you want to make comments specifically about this page, then please answer the questions below.

* = response required

Ease of use

Overall, how easy was it to get the help you wanted today?

Service required

What was the main service you were interested in today?

Purpose of visit

What was your main purpose for coming to the website today?

Device and browser information

It will help us understand any problems if you can tell us a bit about what you are using to browse the website:

Which type of device are you using right now? (optional)
Which browser are you using? (optional)

Your comments

Please use the following space to tell us more about your visit today. 

Please note that if you want to report a problem with a council service or have a general service request, you will need to contact Customer Services directly.

Covid-19

Did you find what you were looking for? (optional)