Albanian

Mospranim mbi Google Translate (Google Përkthe)

Përkthimi i dokumenteve në ueb-sajtin e Këshillit të Haringejit bëhen nga Google™ Translate (Google Përkthe), shërbim i palës së tretë mbi të cilin Këshilli i Haringejit nuk ka kontroll. Ky shërbim është një përkthim automatik kompjuteri dhe, si i tillë, nuk do të jetë përkthim perfekt dhe do të ketë gabime që përkthyesi njeri nuk do ti bënte. Ju lutem kini parasysh që jo tërë teksti do të mund të përkthehet saktësisht apo mund të mos përkthehet fare.

Përkthimi duhet të merret vetëm si udhëzim i vrazhdë. Nëse ka dallim në mes versionit Anglisht dhe versionit të përkthyer, versioni Anglisht merret i vlefshëm. Këshilli i Haringejit në asnjë mënyrë nuk do të marrë përgjegjësinë për saktësinë e këtyre përkthimeve apo ndonjë humbje të shkaktuar si rrjedhojë e tyre. Këshilli i Haringejit nuk është përgjegjës për çfarëdo dëmi që mund të jetë shkak i përdorimit të Google™ Translate.

Ju lutem vini re që kur të kërkoni përkthim, ju do të lini Ueb-sajtin e Këshillit të Haringejit.

Page last updated:

November 25, 2022

Tell us what you think about this page

Problem with a service?
If you have a service problem or complaint you need help with then please visit our contact pages.


Help us improve this page
If you want to make comments specifically about this page, then please answer the questions below.

* = response required

Ease of use

Overall, how easy was it to get the help you wanted today?

Service required

What was the main service you were interested in today?

Purpose of visit

What was your main purpose for coming to the website today?

Device and browser information

It will help us understand any problems if you can tell us a bit about what you are using to browse the website:

Which type of device are you using right now? (optional)
Which browser are you using? (optional)

Your comments

Please use the following space to tell us more about your visit today. 

Please note that if you want to report a problem with a council service or have a general service request, you will need to contact Customer Services directly.

Covid-19

Did you find what you were looking for? (optional)